2016 moto
2016 moto 1
2016 moto 3
2016 moto 4
2016 moto 5
2016 moto

Honda Family Shooting - Nagradni konkurs

 

 

 

Zvanična pravila promotivnog konkursa „Honda Family Shooting“

 

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSA

Organizator  konkursa je Delta Automoto d.o.o. Beograd, 104764599 PIB: MB: u daljem tekstu Organizator.

ORGANIZATOR konkursa  sprovodi konkurs na osnovu ovih zvaničnih pravila.

Konkurs se sprovodi u ime kompanije Delta Automoto, sa sedištem u Beogradu, u ulici Omladinskih brigada 33a.

Organizator zadržava pravo da izmeni ili dopuni ova pravila u bilo kom trenutku i da ta pravila objavi javno na zvaničnoj Facebook stranici:-Honda Srbija – https://www.facebook.com/HondaSrbija/

 1. TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE KONKURS I TRAJANJE

Konkurs se organizuje u periodu od 31. do 15.01.2020. do kraja dana, uključujući oba datuma, isključivo na teritoriji Srbije.

Konkurs se organizuje radi povećanja interakcije između pratilaca i brenda.

 1. PRAVILA UČESTVOVANJA I MEHANIZAM KONKURSA

Konkurs se organizuje preko društvene mreže Facebook i Instagram.

Ova Pravila i uslovi učešća na Konkursu (u daljem tekstu „Pravila“) obavezuju Organizatora i sve učesnike na Konkursu i ista će biti objavljena na Web sajtu Organizatora.

Pravo na učešće imaju samo fizička lica, građani Srbije, sa adresom u Srbiji, i koji imaju 18 ili više godina od datuma početka konkursa i koja imaju uredno registrovan privatni korisnički nalog na Facebook-u odnosno Instagramu pod svojim punim ličnim imenom i prezimenom, i pod uslovom da ista ispunjavaju i sve druge uslove utvrđene ovim Pravilima.

Zaposleni kod OrganIzatora, kao i lica koji direktno ili indirketno učestvuju u organizovanju ili sprovođenju kampanje, kao i članovi njihove uže porodice nemaj pravo učešća u konkursu.

Učešćem u konkursu učesnici su razumeli i neopozivo se slažu i prihvataju ova Pravila.

Konkurs se sastoji od  foto konkursa koji se organizuje na Honda Facebook stranici facebook.com/HondaSrbija/ i Honda Instagram stranici @honda_srbija.

 

FOTO KONKURS

Da bi učestvovali u konkursu, potrebno je da učesnici:

 1. Pošalju fotografije sa ili pored automobila u inbox Honda Instagram ili Facebook profila.
 2. Fotografija prikazuje učesnike konkursa i automobil bilo kojeg brenda.
 3. Učesnici obavezno zaprate Honda FB stranicu i Honda Instagram profil.
 4. Fotografije moraju biti napravljene u Srbiji. Autori mogu da konkurišu sa crno-belim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno 3 fotografije.
 5. Minimalna dimenzija fotografije 13 x 18 cm u 300 piksela po inču, maksimalna 30 x 40 cm u 300 piksela po inču, u JPG formatu.

Svaki učesnik/ca može da učestvuje koliko god puta želi.

Žiri sastavljen od predstavnika Organizatora, na osnovu kriterijuma kreativnosti, originalnosti i ispunjenih uslova bira jednog pobednika koje će osvojiti nagradu.

Nagrade su:

- Vožnja Honda CR-V automobila na vikend

- Honda Bluetooth zvučnik

- Promovisanje pobednika kao zaštitno lice Honda marketinške kampanje

Pobednici će biti izabrani na osnovu kriterijuma kreativnosti po oceni stručnog žirija.

Pobednici će biti proglašeni nakon završetka konkursa 15.01.2020. , a najkasnije do 31.01.2020. na  Honda Facebook i Instagram stranici.

Nagrade nisu prenosive, niti je moguće da budu date drugoj osobi u zamenu za novac. Nagrade se ne mogu isporučiti van Srbije.

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

Validacija dobitnika:

Imena pobednika će biti objavljena na Honda Facebook i Instagram stranici: najkasnije do 31.01.2020.

Organizator će na svojoj FB i Instragam stranici i na svom Web sajtu izvršiti proglašenje pobednika Konkursa, uz objavu naziva profila.

Nakon objave pobednika, pobednici treba da se jave putem direktne (privatne) poruke na Honda Facebook ili Instagram stranici najkasnije 5 dana od dana objave pobednica sa podacima: puno ime i prezime, datum rođenja, mail adresa, broj telefona i fotografija koja je objavljena na njihovom instagram profilu.

 Ukoliko lica ne pošalju  poruku, odnosno ako ne pošalju uredan odgovor o prihvatanju nagrade u navedenom roku, gube pravo da im se uruči nagrada. U tom slučaju će Organizator, prema sopstvenoj slobodnoj proceni izabrati lica kojima će biti uručena nagrada.

Ovi podaci će biti korišćeni od strane Organizatora samo u svrhu validacije pobednika i dogovora oko preuzimanje nagrada. Ovi podaci će biti obrisani najkasnije 30 dana nakon dodele nagrada.

Nagrade će biti dodeljivane u prostorijama Honda Srbija Beograd, Srbija. Od dobitnika nagrade će se prilikom primopredaje nagrade tražiti osnovni identifikacioni podaci i lični dokumenti na uvid kojim se može nedvosmisleno utvrditi identitet osobe.

Ako nakon se nakon validacije dobitnika od strane Organizatora, utvrdi da je učesnik narušio pravila i/ili učestvovao sa lažnih profila, ako je učesnik uključen na bilo koji način u organizaciju ili sprovođenje konkursa, Organizator zadržava pravo da oduzme dobitniku pravo na nagradu.

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na Konkursu i/ili da mu ne dodeli nagradu, odnosno da zahteva povraćaj nagrade i naknadu celokupnog iznosa štete, izgubljene dobiti ili eventualnih drugih troškova koje je Organizator imao, u sledećim slučajevima:

- ukoliko Organizator utvrdi da učesnik ne ispunjava uslove i/ili kriterijume za učešće na Konkursu;

- ukoliko je učesnik saopštio nepotpune ili netačne lične podatke, odnosno dostavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju koja se od njega zahtevala, u smislu ovih Pravila;

- ukoliko se utvrdi da učesnik nije autor fotografije koje je predložio Organizatoru na Konkursu, odnosno ukoliko se utvrdi da treća lica imaju bilo kakva prava ili potraživanja na navedenom delu;

- ukoliko učesnik nepoštuje, odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih Pravila Konkursa;

- ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno, prema sopstvenoj slobodnoj proceni;

- kao i u drugim slučajevima propisanim ovim Pravilima.

 1. DODELA NAGRADA

Dodela nagrada će biti sprovedena od strane Delta Automoto doo, a u ime Honda Srbija, i to lično u prostorijama Honda Srbija, najkasnije 7 dana od dana proglašenja pobednika.

Ako identitet osobe koja preuzima nagradu ne odgovara osobi koja je proglašena kao dobitnik, toj osobi neće biti dodeljena nagrada.

Ukoliko Pobednik u roku od 7 dana  ne preuzme nagradu, Organizator se oslobađa obaveze da uruči nagradu.

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Organizator će od pobednika tražiti podatke putem privatne poruke na Facebook-u odnosno Instragramu : ime i prezime, datum rodjenja i fotografiju učesnica, samo u svrhu validacije dobitnika i dogovora oko preuzimanje nagrade. Ovi podaci biće obrisani iz svih zbirki Organizatora konkursa najkasnije 7 od dana preuzimanja nagrade.

Prihvatanjem ovih Pravila Konkursa svaki učesnik prihvata da njegovi lični podaci koje je saopštio Organizatoru budu dostupni Organizatoru za svrhe realizacije ovog Konkursa.

 1. SAGLASNOST UČESNIKA SA PRAVILIMA KONKURSA I IZJAVE I GARANCIJE O PRAVIMA I ODGOVORNOSTIMA:

Učestvovanjem u Konkursu podrazumeva se da je učesnik istovremeno dao i sledeće izjave i garancije:

„Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora da se moja fotografija poslata na konkurs i moji lični podaci koji sam poslao Organizatoru putem private poruke na Facebook ili Instragam stranici Organizatora koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa pod nazivom „Honda Family Shooting“, a sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti koji važe na teritoriji Republike Srbije.“

„Izričito sam saglasan da, u slučaju da osvojim nagradu, moje lično ime i prezime i mesto prebivališta Organizator može, bez ikakvih dodatnih ili naknadnih uslova, davanja ili saglasnosti, objaviti samo i isključivo u vezi sa Konkursom.“

„Izričito sam saglasan da se o meni kao pobedniku Konkursa i o uručenju nagrade na Konkursu može sačiniti video, audio, fotografski, filmski, odnosno drugi zapis i da Organizator Konkursa može u celosti i/ili u delovima iste koristiti, javno emitovati i/ili javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorjalnog ili drugog ograničenja; da takav zapis Organizator konkursa može prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati, odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda ili usluga Organizatora, uključujući i u svrhe reklamiranja, i to bez bilo kakve moje dodatne ili naknadne saglasnosti, i bez bilo kakvih dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.“

„Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem i garantujem  Organizatoru nagradnog konkursa pod nazivom „Honda Family Shooting“,(u daljem tekstu „Konkurs“), da sam isključivi nosilac svih autorskih prava na delu koje sam prijavio radi učešća na navedenom Konkursu i da na navedenom delu nema nikakvih prava, pretenzija ili potraživanja bilo kog trećeg lica, kao i da imam isključivo pravo, odnosno da sam jedini ovlašćen da dam saglasnost za korišćenje navedenog dela i da sam jedini ovlašćen da ustupim sva prava na navedenom delu, saglasno Pravilima ovog Konkursa.

Saglasan sam da se sva imovinska prava autora koja su sadržana u mom autorskom delu, a koje sam podneo/predložio Organizatoru u toku trajanja Konkursa u svrhe učešća na  Konkursu, prenesu na Organizatora, tako da ovim putem neograničeno i isključivo ustupam Organizatoru sva ova prava na navedenom delu dok god ona važe.

Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose bez mog daljeg učešća ili prisustva i bez moje dodatne ili naknadne dozvole ili saglasnosti i bez bilo kakvih dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.

Ovim putem neopozivo ustupam Organizatoru Konkursa sva svoja imovinska prava na autorskom delu koje se odnosi na fotografiju koje sam podneo/predložio Organizatoru u toku trajanja Konkursa. Sva svoja autorska prava na navedenom delu ustupam Organizatoru isključivo i neograničeno, odnosno bez bilo kakvih prostornih, vremenskih i predmetnihograničenja, sa pravom Organizatora da, i bez moje posebne ili naknadne dozvole i bez mog učešća ili prisustva i bez bilo kakvih dodatnih davanja, plaćanja i protivusluge, može iskorišćavati navedeno delo i da isto može dalje prenositi, odnosno ustupiti bilo kom trećem licu.

Neopozivo i bezuslovno izjavljujem i garantujem Organizatoru da, osim nagrade za pobedu koju sam primio na Konkursu, neću od Organizatora niti od bilo kog drugog lica na koje bi Organizator eventualno preneo svoje pravo na navedenom delu, potraživati bilo kakvu dodatnu naknadu ili nagradu po osnovu korišćenja i/ili ustupanja prava na mom autorskom delu koje sam prijavio radi učešća na Konkursu.

U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju i potpisati svaki dokument koji je neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno dejstvo.

Ovim neopozivo i bezuslovno izjavljujem i garantujem Organizatoru da na predloženoj fotografiji niko drugi nema prava koja bi na bilo koji način isključila, umanjila ili ograničila prava Organizatora da koristi i/ili da dalje prenese, odnosno ustupi prava .

Ovim se obavezujem da, u slučaju potrebe, o svom trošku Organizatoru pružim potpunu zaštitu od evikcije.“.

 1. ODRICANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA
 2. Organizator ne snosi odgovornost za fotografije koje učesnici postavljaju prilikom učestvovanja na konkursu (neprimerene fotografije, fotografije koje su slabog kvaliteta ili oštećene, ukradene fotografije, ili fotografije za koje učesnici nemaju autorsko pravo i slično). Takođe, organizator ne snosi odgovornost za: prekid podataka prouzrokovan lošom internet, satelitskom ili telefonskom konekcijom ili prekidanjem iste, prekid prenosa podataka prouzrokovan satelitskom transmisijom, kvar kompjuterskih softvera ili ubacivanje virusa, poremećaj računara ili neprecizan prenos podataka, ili bilo kakve takve i slične poteškoće u prekidu i slanju informacija ili bilo kojoj drugoj vrsti greške bilo ljudskoj, tehničkoj, mehaničkoj, električnoj ili mrežnoj.

Organizator ne snosi odgovornost za (a) nepotpune ili netačne informacije bez obzira na to da li su ih prouzrokovali učesnici, bežični uređaji, oprema ili softver koji su korišćeni u toku aktivnosti, zbog tehničkih ili ljudskih grešaka koje mogu nastati učestvovanjem, (b) krađu, uništavanje, neovlašćeni pristup ili modifikaciju prijave, (c) tehničke problem ili kvarove telefonskih linija i kompjuterskih online Sistema, server ili provajdera, opreme, softvea, virusa i sličnih grešaka, (d) neuspeh u slanju prijave organizatoru iz bilo kog razloga, (e) oštećenja Sistema ili opreme samih učesnika I drugih lica koji su rezultat učešća u konkursu.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno kršenje prava intelektualne svojine ili drugih prava trećih lica od strane bilo kog učesnika na Konkursu. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog prava ili prava industrijske svojine ili bilo kog drugog prava na navedenom delu bilo koje drugo lice, a ne učesnik koji je prijavio navedeno delo na Konkursu, odnosno u slučaju da je učesnik u Konkursu zloupotrebio ili povredio tuđa prava, učesnik Konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu i da će sve zahteve prema Organizatoru o svom trošku otkloniti, regulisati, odnosno rešiti i to u najkraćem mogućem roku, kao i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine od svih eventualnih prava ili pretenzija svih trećih lica u vezi sa navedenim delom i da će Organizatora u potpunosti obeštetiti za celokupnu štetu, izgubljenu dobit i sve troškove koje Organizator bude imao u vezi sa tom povredom prava trećih lica

 1. Ova pravila mogu biti modifikovana jednostrano i opravdano od strane Organizatora i stupiće na snagu tek nakon objavljivanja na zvaničnoj Facebook stranici: Honda Srbija

Svaka moguća izmena propisa neće uticati na takmičenje u prethodnom periodu objavljivanja.

 1. VIŠA SILA

Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti kao što su: zemljotresi, prirodne katastrofe, poplave, rat i slične okolnosti koje su proglašene i usvojene od strane civilnih vlasti. Aktivnosti takmičenja biće prekinuta u slučaju više sile odlukom organizatora pri čemu će učesnici biti bez odlaganja obavešteni.

 1. OSTALE ODREDBE

Organizator zadržava pravo da izmeni ili dopuni ova pravila u bilo kom trenutku i da ta pravila objavi javno na zvaničnoj Instagram ili FB stranici: Honda Srbija

Bilo kakva žalba u vezi takmičenja treba da budu poslate Organizatoru u vidu privatne poruke na Facebook Stranici: Honda Srbija za vreme trajanja takmičenja.

Žalbe pristigle posle ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Organizatora i učesnika ovog takmičenja biće rešeni mirnim putem ili, ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati nadležni sud u Beogradu.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na stranici Organizatora.